Disclaimer - Copyrightverklaring

 

 

© 2012-2016 Stichting Oldtimershow Losser

Gebruiksvoorwaarden
Welkom op de Stichting Oldtimershow Losser website. Op deze website treft u informatie aan over onze dienstverlening. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen. Hieronder wordt onder Stichting Oldtimershow Losser verstaan: Stichting Oldtimershow Losser, alsmede haar dochtervennootschappen.

Auteursrecht e.a.
De website http://www.OldtimershowLosser.nl is eigendom van Stichting Oldtimershow Losser. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan Stichting Oldtimershow Losser of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Oldtimershow Losser worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Merken
Alle merken op deze website zijn eigendom van Stichting Oldtimershow Losser of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Oldtimershow Losser is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Hyperlinks en software
Het aanbrengen van hyperlinks naar deze site is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens toestemming van Stichting Oldtimershow Losser . Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan Stichting Oldtimershow Losser worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. Stichting Oldtimershow Losser is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen. De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Stichting Oldtimershow Losser van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Downloads
Alle bestanden die van deze website kunnen worden gedownload zijn auteursrechtelijk beschermde bestanden van Stichting Oldtimershow Losser of haar licentiegevers.

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de dienstverlening van Stichting Oldtimershow Losser en impliceert in geen enkel opzicht enige vorm van goedkeuring, verzoek of aanbeveling met betrekking tot enige belegging. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Stichting Oldtimershow Losser kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Stichting Oldtimershow Losser geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.
Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Stichting Oldtimershow Losser niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website. Stichting Oldtimershow Losser is in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website.
Stichting Oldtimershow Losser behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het posten ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

© 2014-2016 Stichting Oldtimershow Losser - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer | Gastenboek | Volg ons op Facebook | Volg ons op Twitter